Bộ Tượng 32 Ứng Hóa Thân Của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát

Ý Nghĩa Và Danh Hiệu Của 32  Ứng Hóa Thân Của Quán Thế Âm Bồ Tát Quán Thế Âm, tiếng Phạn gọi là Avalokitévara, Nghĩa là vị Bồ Tát quán sát âm thanh đau khổ của thế gian kêu cầu mà cứu độ một cách tự tại. Do Ngài quán sát âm thanh một cách …

Bộ Tượng 32 Ứng Hóa Thân Của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát Read More »